Parodos » Rūmų ekspozicinės salės

XVIII–XX a. pr. Europos dailė iš Mykolo Žilinsko dovanotos kolekcijos
XVIII–XX a. pr. Europos dailė iš Mykolo Žilinsko dovanotos kolekcijos

 

MECENATO DOVANOS ATVYKSTA Į GIMTINĘ

XVIII–XX a. pr. Europos dailė iš Mykolo Žilinsko dovanotos kolekcijos

 

Paroda skirta įtakingo Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojo, visuomenininko, sumanaus verslininko, garsaus kolekcininko ir didžio meno mecenato Mykolo ŽILINSKO 115-osioms gimimo metinėms paminėti.

 

M. Žilinskas gimė 1904 m. rugsėjo 29 d. Smalninkų kaime (Marijampolės apskr.), gausioje pasiturinčių ūkininkų šeimoje. 1925 m. baigė „Aušros“ gimnaziją Kaune, 1925–1932 m. studijavo istoriją ir teisę Vytauto Didžiojo universitete. Antrojo pasaulinio karo metais tęsė studijas Humboldto universitete Berlyne ir Sorbonos universitete Paryžiuje. Dar 1925 m. pradėjo žurnalistinę veiklą, dirbo „Vyriausybės žinių“ redaktoriumi. 1933 m. paskirtas Saugumo departamento spaudos skyriaus viršininku. Nuo 1936 m. – Lietuvos Respublikos ministrų kabineto kanceliarijos direktorius. Aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje: buvo Šaulių sąjungos narys, Vilniaus išlaisvinimo sąjungos reikalų tvarkytojas. Pasižymėjo kaip sumanus ir ryžtingas verslininkas, pradedantis kolekcininkas. 1940 m., siekdamas išvengti tremties į Sibirą, pasitraukė į Vakarus, po karo įsikūrė Vakarų Berlyne, Griunewalde – prabangių vilų rajone. Aktyviai dalyvavo Lietuvos išeivijos veikloje, vėl užsiėmė verslu ir ėmė kolekcionuoti meno kūrinius. Gyvendamas išeivijoje, sukaupė didžiulę ir vertingą dailės kūrinių kolekciją (1685 vnt.), kurios pagrindą sudaro XVI–XX a. įvairiose Europos šalyse sukurti meno kūriniai, tačiau daugiausia joje Vokietijos dailininkų darbų. Ją padovanojo Lietuvai – Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui Kaune. Taip didis Lietuvos patriotas Mykolas Žilinskas įprasmino savo gyvenimo moto: Gyvenu tam, kad parodyčiau, ką gali vienas lietuvis, jeigu jis labai myli Lietuvą.

 

Parodai atrinkti tiek stilistikos, tiek turinio prasme įvairūs kūriniai iš gausios M. Žilinsko padovanotos kolekcijos. Jie apima platų ir simboliškai tapatų Paežerių rūmų gyvavimo istorijai laikotarpį – XVIII a. pabaigą– XX a. pradžią ir byloja apie to meto diduomenės gyvenseną bei pomėgius.

 

Parodoje dominuoja reprezentaciniai didikų, kilmingų asmenų ir net mokslininkų portretai. Jie liudija apie tų laikų diduomenės norą įsiamžinti, jų domėjimąsi politika bei mokslu. Klasicizmo epochai (kai ir buvo pastatyti Paežerių rūmai) būdingą susižavėjimą antika, jos menu ir jos literatūra puikiai iliustruoja parodoje eksponuojami kūriniai antikinės mitologijos tema: „Nimfa teisia satyrą“, „Ikaras ir Dedalas“ bei vieno žymiausių ir ankstyviausių klasicizmo atstovų prancūzo N. Poussino drobės „Aukso veršio garbinimas“ kopija. O įspūdinga antikinę muzikos mūzą Euterpę vaizduojanti šveicarų kilmės tapytojo A. von Kellerio dobė dar ir primena diduomenės rūmuose dažnas muzikavimo valandėles.

 

Apie aristokratijos norą šviestis, keliauti ir pažinti pasaulį byloja parodoje gausiai eksponuojami peizažai. Visų pirma – tai įspūdingos žymaus vokiečių tapytojo J. P. Hackerto drobės su jose įamžintais idealizuotais klasicistiniais peizažais. Jiems antrina jau kiek vėlesni jausmingojo romantizmo įkvėpti taip pat didingi, tačiau jau daug konkretesni austro R. Swobodos ir vokiečio E. C. J. F. Prellerio kraštovaizdžiai bei realistiškas Karaliaučiaus dailininko J. Monieno nutapytas Vakarų Lietuvos peizažas.

 

Įtaigūs prancūzų dailininko A. Dedreux ir vokiečio E. Volkerso paveikslai įamžina dar keletą svarbių aristokratijos gyvensenos sričių – pasijodinėjimus žirgais ir medžiokles. O džiugios ir giedros vokiečių dailininko A. A. von Wernerio drobės tiesiog spinduliuoja mėgavimąsi ramiu šeimyniniu gyvenimu jaukioje rūmų aplinkoje.

 

Parodos kuratorė: Irmantė Šarakauskienė

Koordinatorė: Palmyra Sakalauskienė

 

 

GIFTS OF THE MECENATE ARRIVE TO THE NATIVE LAND

European art of the 18-20's from Mykolas Žilinskas donated collection

 

The exhibition is dedicated to the 115th anniversary of the birth of Mykolas ŽILINSKAS, an influential civil servant, public figure, smart businessman, famous collector and great art patron of the Republic of Lithuania.

 

M. Žilinskas was born on September 29, 1904 in Smalninkai Village (Marijampole county), in a large family of wealthy farmers. In 1925 he graduated “Aušra” gymnasium in Kaunas, in 1925-1932 studied history and law at Vytautas Magnus University. During World War II he continued his studies at Humboldt University in Berlin and Sorbonne University in Paris. In 1925 he started journalism activities, worked as editor of Government News”. In 1933 he was appointed chief of the press department of the Department of Security. Since 1936 he worked as director of the office of the Ministers Cabinet of the Republic of Lithuania.

 

M. Žilinskas was an active member of the society: he was a member of the Riflemen's Union (Šaulių sąjunga) and handler of affairs of the Vilnius Liberation Union. He was noted as a skillful and determined entrepreneur and a budding collector. In 1940 he withdrew to the West to avoid deportation to Siberia, and after the war he settled in Grünewald, West Berlin, in a luxury villa district. M. Žilinskas actively participated in the activities of Lithuanian emigrants, re-engaged in business and began collecting works of art. While living in exile, he accumulated a large and valuable collection of works of art (1685 items), which is based on the artworks, created in the 16th and 20th centuries in various European countries, but mainly by German artists. It was donated to Lithuania – to the National M. K. Čiurlionis Art Museum in Kaunas. Mykolas Žilinskas, the great patriot of Lithuania, conveyed the motto of his life: I live to show what a Lithuanian can do, if he loves Lithuania very much.

 

Various works of M. Žilinskas' donated collection have been selected for the exhibition in terms of both stylistics and content. They cover a wide and symbolically identical period of existence of the Paežeriai Palace, i.e. the end of the 18th century - the beginning of the 20th century, and tells about the lifestyle and hobbies of the nobility of that time.

 

The exhibition is dominated by representative portraits of noble persons and even scholars. They testify the desire of the nobility of those times to immortalize themselves, their interest in politics and science. The fascination with antiquity, its art and literature in the era of Classicism (when the Paežeriai Palace was built) are well illustrated by the works on the subject of antique mythology: “The Nymph judges Satire”, “Icarus and Dedalo” as well as a copy of the canvas “Worship of the Golden Calf” by N. Poussin, one of the most famous and early French representatives of Classicism. And the impressive canvas by Swiss-born painter A. von Keller, depicting Euterpe, the muse of music, reminds us of the frequent hours of music in the palace.

 

The aristocracy's desire to educate, travel and explore the world is evidenced by the rich landscapes on display. First of all, the impressive canvases of the famous German painter J.P. Hackert with the idealistic classicist landscapes immortalized on them. The second part is taken by the later magnificent, yet more concrete landscapes of the Oyster R. Swoboda and the German E.C.J.F. Preller, inspired by sensual Romanticism, as well as the realistic Western Lithuanian landscape painted by Königsberg artist J. Monien.

 

The impressive paintings of French artist A. Dedreux and the German E. Volkers capture several other important areas of the aristocratic lifestyle, such as horse-riding and hunting. And the cheerful and serene canvases of the German painter A.A. von Werner simply radiate enjoyment of a quiet family life in the cozy palace environment.

 

Curator of the exhibition: Irmantė Šarakauskienė

Coordinator: Palmyra Sakalauskienė